دوره های آموزشی


دوره های آموزشی کوتاه مدت

(تخصصی گروه A )

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت زمان دوره

مخاطبین دوره

۱

مفاهیم و اصول متدلوژی شش سیگما (مقدماتی)

۲ روز

کارشناسان و مدیران
۲

طراحی برای شش سیگما

۲ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت

۳

مهندسی قابلیت اطمینان محصول و فرایند (مقدماتی/پیشرفته)

۳ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت

۴

طراحی برای قابلیت ساخت و طراحی برای مونتاژ (DFM/DFA)

۲ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ، کیفیت

۵

طرح آزمون و تحلیل عمر محصول در آزمون های شتابداده شده

۲ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ، کیفیت

۶

اصول و تحلیل تست های شتابیده (ALT) و فیزیک شکست

۲ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ، کیفیت

۷

تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در اندازه گیری و آزمایشگاه ها

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،آزمایشگاه ، کیفیت

۸

خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM

۲روز

کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان و ممیزین وارزیاب های داخلی

۹

خود ارزیابی بر اساس مدل INQA

۲ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان و ممیزین وارزیاب های داخلی

۱۰

الزامات استاندارد ISO17025

۲ روز

کارشناسان و مدیران آزمایشگاه ها و ممیزین داخلی

۱۱

ممیزی داخلی بر مبنای الزامات استاندارد ISO17025

۲ روز

کارشناسان و مدیران آزمایشگاه ها و ممیزین داخلی

دوره های آموزشی کوتاه مدت

(تخصصی گروه B )

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت زمان دوره

مخاطبین دوره

۱

مدیریت فرایندو توسعه شاخص های عملکردی

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان

۲

استاندارد سازی SQA

۱ روز

کارشناسان و مدیران مرتبط با تیم های CFT

۳

تحلیل آماری با Minitab

۲ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی و کیفیت

۴

کنترل فرآیند آماری SPC ( مقدماتی/ پیشرفته)

۲ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت

۵

تجزیه و تحلیل شاخص های کارایی فرایند با نرم افزار

۲ روز

کارشناسان و مدیران

۶

طراحیآزمایشها (DOE)

۲ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت

۷

تجزیهوتحلیلسیستمهایاندازهگیری (MSA)

۲ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت ، کالیبراسیون

۸

تجزیه و تحلیل خطا و حالات خرابی (FMEA) (فرآیند ومحصول)

۲روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت

۹

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)

۲ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت

۱۰

فرایند تایید قطعه تولیدی (PPAP)

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت

۱۱

لجستیک و کانبان

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های کیفیت ، برنامه ریزی ، مهندسی صنایع

۱۲

تشریح الزامات استاندارد ISO9001:2008

۲ روز

سرپرستان ،کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان

۱۳

تشریح الزامات استاندارد ISO9001:2015

۲ روز

سرپرستان ،کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان

۱۴

تشریح الزامات استاندارد ۱۶۹۴۹:۲۰۰۹ ISO/TS

۲ روز

سرپرستان ،کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان

۱۵

ممیزی داخلیISO9001:2008

۲ روز

ممیزین داخلی

۱۶

ممیزی داخلی۱۶۹۴۹:۲۰۰۹ ISO/TS

۲ روز

ممیزین داخلی

۱۷

الزامات خاص سازه گستر AR8601

۱ روز

سرپرستان ،کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان

۱۸

الزامات خاص ساپکو SSR2

۱ روز

سرپرستان ،کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان

۱۹

ممیزی محصول به روشSQFE

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت و آزمایشگاه

۲۰

ممیزی فرآیند

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت و آزمایشگاه

۲۱

COQ

۲ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان و پسنل واحد مالی

۲۲

بهبود مستمرCI

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان

۲۳

بهبود مستمرCI

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان

۲۴

سنجش رضایت مشتریانCRM

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های فروش، مهندسی ،تولیدی ، کیفیت

۲۵

CAPA

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت

۲۶

خطا ناپذیر سازیPOKAYOKE

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان

۲۷

طرح ریزی استراتژیک و تدوین طرح تجاری

۲ روز

مدیران عامل ، اعضای هیئت مدیره ومدیران ارشد سازمان

۲۸

معرفی مدل EFQM

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان

۲۹

معرفی مدل INQA

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مختلف سازمان

دوره های آموزشی کوتاه مدت

( دوره های عمومی )

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت زمان دوره

مخاطبین دوره

۱

نمونه گیری برای پذیرش (Acceptance Sampling)

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،تولیدی ، کیفیت

۲

اصول آمار برای کارشناسان به زبان ساده

۲ روز

کارشناسان و مدیران

۳

آمار برای مدیران

۲ روز

کارشناسان و مدیران

۴

سنجش رضایت کارکنان

۱ روز

کارشناسان و مدیران واحد های منابع انسانی، مهندسی ،تولیدی ، کیفیت

دوره های آموزشی بلند مدت

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت زمان دوره

مخاطبین دوره

۱

مهندسی حرفه ای کیفیت و تضمین کیفیت

۸۰ ساعت

کارشناسان و مدیران واحد های مهندسی ،کیفیت