استاندارد ها


استاندارد های مدیریت کیفیت

ISO9001:2015 (English)
ISO9000:2015 (English) ISIRI 9000 (Persian)
ISO9004:2018 (English) ISIRI 9004 (Persian)
ISO 10015 (English) ISIRI 10015(Persian)
ISO 10018(English)
ISO10013:2001 (English) ISIRI 10013 (Persian)
ISIRI 10007 (Persian)
ISO10006:2017 (English) ISIRI 10006(Persian)
ISO29001 (English)
ISO10017 (English)
ISO10014:2006 (English)
ISO10005:2005 (English)
ISO10019:2005 (English) ISIRI 10019 (Persian)
ISIRI 15189 (Persian)
ISIRI 13245 (Persian)

 

استانداردهای صنعت خودرو

IATF16949:2016 (English) ISIRI 16949:2009 (Persian)
APQP MANUAL (English)
FMEA MANUAL (English)
MSA MANUAL (English)
SPC MANUAL (English)
PPAP MANUAL:4 Edition (English)

 

استانداردهای زیست محیطی

ISO14001:2004 (English) ISIRI 14001 (Persian)
ISO 14004 (English)
ISIRI 14015 (Persian)
ISO14001:2015 (English)
ISIRI 14020 (Persian)
ISIRI 14031 (Persian)
ISIRI 14044 (Persian)
ISIRI 14050 (Persian)

 

استانداردهای ایمنی وبهداشت حرفه ای

OHSAS 18001 (English) ISIRI 18001 (Persian)
OHSAS 18002 (English) ISIRI 18002 (Persian)
ISO 45001 (English)
BS 45002-1:2018 (English)
BS 45002-3:2018 (English)

 

استانداردهای مدیریت صنایع غذایی

ISO 22000:2005 (English) ISIRI 22000 (Persian)
ISO 22002-1 (English)
ISO 22002-2 (English)
ISO 22002-3 (English)
ISO 22003 (English)
ISO 22004 (English)
ISIRI 4557-HACCP (Persian)
ISIRI 12000 (Persian)

 

استانداردهای رضایت مشتری

ISO 10001:2007 (English) ISIRI 10001 (Persian)
ISO 10002:2018 (English) ISIRI 10002 (Persian)
ISO 10003:2007 (English)
ISO 10004:2018 (English) ISIRI 10004 (Persian)
ISO10008 (English)

 

استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات

ISO 27001 (English) ISIRI 27001 (Persian)
ISO 27002 (English) ISIRI 27002 (Persian)
ISIRI 27003 (Persian)
ISIRI 27005 (Persian)
ISIRI 27006 (Persian)
ISIRI 17799 (Persian)

 

استاندارهای مدیریت انرژی

ISO 50001:2018 (English) ISIRI 50001 (Persian)
ISO 50002 (English)
ISO 50003 (English)
ISO 50004 (English)
ISO 50006 (English)
ISO 15015 (English)

 

استانداردهای مدیریت ریسک

ISO 31000 (English)
BS 31010 (English)
BS 31004 (English)
ISIRI 13245 (Persian)
ISIRI 13246 (Persian)
ISIRI 14560(Persian)

 

استانداردهای مدیریت آزمایشگاه

ISO 17025 (English) ISIRI 17025 (Persian)
ISIRI 10012 (Persian)

 

استانداردهای ارزیابی انطباق

ISO 17000 (English) ISIRI 17000 (Persian)
ISIRI 17001 (Persian)
ISIRI 17011 (Persian)
ISIRI 17020 (Persian)
ISIRI 9133(Persian)
ISIRI 17021(Persian)
ISIRI 17021-4 (Persian)
ISIRI 17022 (Persian)
ISIRI 17024 (Persian)
ISIRI 17027(Persian)
ISIRI 17065(Persian)
ISIRI 17050-1(Persian)
ISIRI 17050-2(Persian)
ISIRI 17067 (Persian)
ISIRI 17468 (Persian)
ISIRI 17892 (Persian)

 

استاندارهای مدیریت برند

ISO 10668 (English) FAR ISO 10668(Persian)

 

استاندارد های مهندسی نرم افزار

ISO 25001 (English) ISIRI 25001 (Persian)
ISIRI 25000 (Persian)
ISIRI 12500 (Persian)
ISIRI 25021 (Persian)
ISIRI 25041(Persian)

 

استاندارهای فنون آماری

ISO 10017 (English) ISIRI 7532-1 (Persian)
ISIRI 7532-5 (Persian)
ISIRI 11496-1 (Persian)
ISIRI 11496-2 (Persian)
ISIRI 11502-2(Persian)
ISIRI 17462-2(Persian)
ISIRI 18226-1(Persian)

 

استاندارهای مدیریت دانش

ISO 30401 (English)