دوره ISO 9001:2015


تشریح الزامات, مستندسازی نظام مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2015

     هدف: آشنایی با الزامات استاندارد و نحوه مستندسازی نظام مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001:2015

     محتوای دوره:

   ● بررسی و تاریخچه ویرایش جدید

   ● تشریح بندهای جدید در قالب High level Structure و مقایسه با ویرایش قبلی

   ● تغییراتی که در استاندارد ایجاد شده است.

   ● دامنه کاربرد استاندارد

   ● تعاریف و اصطلاحات

   ● بررسی و تشریح تفکر ریسک در این استاندارد

   ● ساختار مستندات

پیش نیاز: ندارد
مدت دوره: ۲ روز
نوع گواهینامه: گواهینامه حضور در دوره از پارسه
مخاطبین دوره: مدیران و کارشناسان

مدرس دوره: –

تاریخ برگزاری: بزودی

مبلغ دوره : –