می خوانید: مشاوره

مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت


در قرن جدید انقلاب ارتباطات و تغییرات  پی درپی تکنولوژی، کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته است که بودجه ای را جهت برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی – اجتماعی  اختصاص دهند. در این میان واحد های خدماتی نیز در پی آنند که خدمات خود را با کیفیت بالا و در […]

برچسب ها: