می خوانید: خاطرات آموزشی

دوره ی آموزشی FMEA – شرکت ایدم تبریز


دوره ی آموزشی تحلیل حالت های خرابی و اثرات آن ها براساس FMEA(AIAG & VDA FMEA 1st edition) – شرکت تولید موتورهای دیزل ایران (ایدم تبریز)

برچسب ها:

دوره ی آموزشی FMEA – شرکت مگا موتور


دوره ی آموزشی تحلیل حالت های خرابی و اثرات آن ها براساس FMEA(AIAG & VDA FMEA 1st edition) – شرکت مگا موتور

برچسب ها:

دوره ی آموزشی تشریح IATF 16949:2016 – شرکت رینگ سازی مشهد


دوره ی آموزشی مبانی و تشریح الزامات استاندارد IATF 16949:2016– شرکت رینگ سازی مشهد

برچسب ها:

دوره آموزشی ISO9001 – شرکت کادک


دوره آموزشی الزامات استاندارد ISO9001 – شرکت طراحی مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک)

برچسب ها:

دوره ی آموزشی FMEA – شرکت فرآوری و ساخت


دوره ی آموزشی تحلیل حالت های خرابی و اثرات آن ها براساس FMEA (AIAG & VDA FMEA 1st edition) – شرکت فرآوری و ساخت

برچسب ها:

دوره آموزشی IATF16949:2016 – شرکت پویا نیستانک


برچسب ها:

دوره آموزشی ممیزی داخلی – شرکت مهر آسای بم


برچسب ها:

دوره آموزشی FMEA – شرکت استام صنعت


برچسب ها: