دوره ی آموزشی مدیریت پروژه (Project Management)

دوره ی آموزشی مدیریت پروژه (Project Management)

زمان برگزاری : 29 و 30 شهریور ماه

مدرس:مهندس لطفعلی زندیه